Petra QBulletin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır. 

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. 

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Petra Hospitality Management (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.petrahm.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Petra Hospitality Management olarak toplanan, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgileri ve  e-bülten okuma alışkanlıklarınız, kullanım eğilimlerinizden oluşan kişisel verileriniz, analiz edilerek faaliyet ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizlerle paylaşılması, reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve yürütülmesi; organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin paylaşılması, duyurular gönderilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenecektir.

Petra Hospitality Management’a sağladığınız bu verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen şartlar yerine getirilerek hukuka uygun bir şekilde elde edildiği ve aktarıldığını kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Elde edilen ve işlenen kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ve açık rızanız kapsamında mevzuat hükümlerine uygun olarak şirketimiz çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, iştiraklerine, hissedarlarına ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına, hissedarlarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; tarafınızla akdedilen ve/veya akdedilecek sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla aktarılabilir. 

Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu otoriteleri tarafından istenen bilgiler kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.petrahm.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırılan veriler vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan, toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı [email protected] aracılığı ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.